Kerhon säännöt

KYMENLÄÄNIN PYSTYKORVAKERHO RY:N SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kymenläänin Pystykorvakerho ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistys on Kymenläänin kennelpiiri ry:n, Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja Suomen Pystykorvajärjestö – Finska Spetsklubben ry:n jäsen.

2. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten koirien jalostusta, käyttöä, kasvatusta ja harrastusta.

Päämääriään yhdistys toteuttaa harjoittamalla valistus- ja koulutustoimintaa, antamalla opastusta jalostus- ja kasvatustoiminnassa, järjestämällä neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä kokeita metsästyskoirille.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, omistaa kiinteistöjä, muodostaa rahaston sekä toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Yhdistyksen tili- ja toimikausi

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

4. Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

5. Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäseniä ovat vuosi-, perhe- kunnia ja kutsujäsenet sekä jäsenyhdistykset.

Yhdistyksellä voi olla myös kunniapuheenjohtaja.

Vuosijäseniä ovat hyvämaineiset kenneltoiminnasta kiinnostuneet henkilöt.

Perhejäseniä ovat kenneltoimintaa harrastavat, vuosijäsenen kanssa samassa ruokakunnassa asuvat puoliso ja / tai  lapset.

Jäsenyhdistyksiä ovat oikeuskelpoiset kenneltoimintaa harrastavat yhdistykset.

Kunniajäseneksi  voi vuosikokous hallituksen yksimielisen esityksen perusteella kutsua henkilöitä jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

Kutsujäsenet kutsutaan hallituksen yksimielisen päätöksen perusteella.

Kunniapuheenjohtajan kutsuu vuosikokous hallituksen yksimielisen esityksen perusteella ja henkilön on oltava toiminut yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti vähintään (5) vuotta. Kunniapuheenjohtaja voi yhdistyksellä olla kerrallaan yksi.

Jäsenyhdistykset, kunniajäsenet, kunniapuheenjohtajan, ja kutsujäsenet hyväksyy vuosikokous ja muut jäsenet yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella täysi-ikäisellä vuosi- ja perhejäsenellä, kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla yksi (1) ääni. Jäsenyhdistyksen edustajalla on yksi (1) ääni jäsenyhdistyksen alkavaa 50 jäsentä kohti, kuitenkin enintään viisi (5) ääntä. Henkilöjäsen voi edustaa valtakirjalla vain yhtä jäsenyhdistystä. Muuten valtakirjalla ei saa äänestää. Kutsujäsenillä ei ole äänioikeutta.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6. Yhdistyksen jäsenmaksu

Vuosi-, perhe, ja jäsenyhdistykset maksavat vuosittain vuosikokouksen erikseen kullekin jäsenryhmälle päättämän jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtaja, kunnia- ja kutsujäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Vuotuinen jäsenmaksu tulee maksaa maaliskuun loppuun mennessä.

Jäsen, joka liittyy yhdistykseen kulumassa olevan kalenterivuoden aikana, on velvollinen maksamaan jäsenmaksun koko kyseiseltä vuodelta.

7. Jäsenen yhdistyksestä eroaminen ja jäsenen erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai se sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos jäsen ei ole maksanut toimikauden jäsenmaksua seuraavan vuoden vuosikokoukseen mennessä, hallitus voi todeta hänet eronneeksi yhdistyksestä.

Jos jäsen toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan sopimattomalla sääntöjen vastaisella toiminnalla tai käytöksellä, tai rikkoo metsästystä ja kenneltoimintaa koskevia määräyksiä tai asetuksia, tai muulla tavoin vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Erottamiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös.

Mikäli jäsen, joka on hallituksen yksimielisellä päätöksellä erotettu yhdistyksen jäsenyydestä, katsoo erottamisen aiheettomaksi, on hänellä oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle toimittamalla asiaa koskeva kirjelmä hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää lukuun ottamatta. Mikäli tällöin kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä on erottamisen kannalla, katsotaan jäsen erotetuksi yhdistyksestä.

Äänestys on tehtävä suljetuin lipuin.

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

8. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka valitsee vuosikokous.

Hallitukseen kuluu yhdeksi vuodeksi valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla arvalla, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta, tai mikäli puolet (1/2) hallituksen jäsenistä niin vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja neljä (4) hallituksen jäsentä on paikalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

Hallitus voi tarpeen vaatiessa asettaa enintään yhden (1) vuoden ajaksi asioita valmistelevan, alaisuudessaan toimivan työvaliokunnan, johon voidaan valita jäseniä hallituksen ulkopuolelta.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yksin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

10. Yhdistyksen kokoukset ja kokouskutsut

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosi-, kesä-, ja ylimääräinen kokous, joihin kutsu toimitetaan vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta joko kirjallisena kullekin jäsenelle tai sanomalehti-ilmoituksella yhdistyksen kokouksen hyväksymissä lehdissä.

Vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja kesäkokous heinä-elokuussa hallituksen määräämässä ajankohdassa ja paikassa.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus sen tarpeelliseksi katsoo tai, kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen varsinaista kokousta ja yksi (1) viikko ennen ylimääräistä kokousta.

11. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Hyväksytään työjärjestys.
6. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
8. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle.
9. Määrätään seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksujen suuruus vuosi- ja perhejäsenille sekä jäsenyhdistyksille.
10. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio kuluvalle vuodelle.
11. Valitaan yhdistykselle yhdeksi toimikaudeksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
12. Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
13. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.
14. Valitaan yhdistyksen edustajat Kymenläänin Kennelpiiri ry:n, Suomen Pystykorvajärjestö – Finska Spetsklubben ry:n vuosikokouksiin ja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n kokoukseen ja päätetään näille tehtävistä esityksistä.
15. Käsitellään hallituksen ja jäsenten tekemät esitykset ja kokouskutsussa mainitut asiat.
16. Muut esille tulevat asiat, joista kuitenkaan ei voida tehdä päätöksiä.
17. Kokouksen päättäminen.

12. Kesäkokouksessa käsiteltävät asiat

Kesäkokouksessa käsitellään tulevan syksyn kilpailu-  ja koulutustoimintaan liittyvät asiat. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituissa asioissa.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta tai yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta on  tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta, yhdistyksen purkamisesta ja yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta. Jos yhdistys puretaan, luovutetaan sen varat ja arkistot Suomen Pystykorvajärjestö – Finska Spetsklubben ry:lle.

14. Muutoin noudettakoon yhdistyslain määräyksiä.