Kerhon säännöt

Voimassaolevat säännöt: 07.09.2020 08:41:09 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kymenläänin Pystykorvakerho ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistys on Kymenläänin kennelpiiri ry:n, Suomen Kennelliitto ry:n ja Suomen Pystykorvajärjestö ry:n jäsen.

2. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten koirien jalostusta, käyttöä, kasvatusta ja harrastusta.

Päämääriään yhdistys toteuttaa harjoittamalla valistus- ja koulutustoimintaa, antamalla opastusta jalostus- ja kasvatustoiminnassa, järjestämällä neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä ja kokeita metsästyskoirille.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, omistaa kiinteistöjä, muodostaa rahaston sekä toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Yhdistyksen tili- ja toimikausi
Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilinpäätös on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

4. Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

5. Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäseniä ovat vuosi-, perhe- kunnia- ja kutsujäsenet sekä jäsenyhdistykset.

Vuosijäseniä ovat hyvämaineiset kenneltoiminnasta kiinnostuneet henkilöt.

Perhejäseniä ovat kenneltoimintaa harrastavat, vuosijäsenen kanssa samassa ruokakunnassa asuvat puoliso ja / tai lapset.

Jäsenyhdistyksiä ovat oikeuskelpoiset kenneltoimintaa harrastavat yhdistykset.

Kunniajöseneksi voi vuosikokous hallituksen yksimielisen esityksen perusteella kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

Kutsujäsenet kutsutaan hallituksen yksimielisen päätöksen perusteella.

Yhdistyksellä voi olla myös kunniapuheenjohtaja. Kunniapuheenjohtajan kutsuu vuosikokous hallituksen yksimielisen esityksen perusteella ja henkilön on oltava toiminut yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti vähintään viisi (5) vuotta. Yhdistyksellä voi olla kerrallaan vain yksi (1) kunniapuheenjohtaja.

Kunniajäsenet, kunniapuheenjohtajan ja kutsujäsenet hyväksyy vuosikokous ja muut jäsenet yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella täysi-ikäisellä vuosi- ja perhejäsenellä, kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla yksi (1) ääni. Jäsenyhdistyksen edustajalla on yksi (1) ääni jäsenyhdistyksen alkavaa 50 jäsentä kohti, kuitenkin enintään viisi (5) ääntä. Henkilöjäsen voi edustaa valtakirjalla vain yhtä jäsenyhdistystä. Muuten valtakirjalla ei saa äänestää. Kutsujäsenillä ei ole äänioikeutta.

6. Yhdistyksen jäsenmaksu

Vuosi-, perhe, ja jäsenyhdistykset maksavat vuosittain vuosikokouksen erikseen kullekin jäsenryhmälle päättämän jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtaja, kunnia- ja kutsujäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Vuotuinen jäsenmaksu tulee maksaa maaliskuun loppuun mennessä.

Jäsen, joka liittyy yhdistykseen kulumassa olevan kalenterivuoden aikana, on velvollinen maksamaan jäsenmaksun koko kyseiseltä vuodelta.

7. Jäsenen yhdistyksestä eroaminen ja jäsenen erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos jäsen ei ole maksanut toimikauden jäsenmaksua seuraavan vuoden vuosikokoukseen mennessä, hallitus voi todeta hänet eronneeksi yhdistyksestä.

Jos jäsen toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan sopimattomalla sääntöjen vastaisella toiminnalla tai käytöksellä, tai rikkoo metsästystä ja kenneltoimintaa koskevia määräyksiä tai asetuksia, tai muulla tavoin vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Ennen erottamista erotettavalla jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi asiassa. Erottamiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös.

Mikäli jäsen, joka on hallituksen yksimielisellä päätöksellä erotettu yhdistyksen jäsenyydestä, katsoo erottamisen aiheettomaksi, on hänellä oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle toimittamalla asiaa koskeva kirjelmä hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää lukuun ottamatta. Mikäli tällöin kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä on erottamisen kannalla, katsotaan jäsen erotetuksi yhdistyksestä.

Äänestys on tehtävä suljetuin lipuin.

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

8. Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka valitsee vuosikokous.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi (1) vuodeksi valitut puheenjohtaja ja kuudesta (6) kahdeksaan (8) jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee myös sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta, tai mikäli puolet (1/2) hallituksen jäsenistä niin vaatii.

Hallituksen kokoukset voidaan pitää myös video- tai sähköpostikokouksina.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

Hallitus voi tarpeen vaatiessa asettaa toimintavuoden ajaksi asioita valmistelevan, alaisuudessaan toimivan työvaliokunnan sekä mahdollisesti muitakin toimikuntia, joihin voidaan valita jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yksin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

10. Yhdistyksen kokoukset ja kokouskutsut

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosi-, kesä- ja ylimääräinen kokous, joihin kutsu toimitetaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta sähköisessä muodossa, ensisijaisesti kerhon nettisivujen kautta.

Vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja kesäkokous heinä- elokuussa hallituksen määräämässä ajankohdassa ja paikassa Kymenlaakson tai Etelä-Karjalan maakunnissa.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus sen tarpeelliseksi katsoo tai, kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen varsinaista kokousta ja yksi (1) viikko ennen ylimääräistä kokousta.

11. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Hyväksytään työjärjestys.
6. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 8. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle. 9. Määrätään seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksujen suuruus vuosi- ja perhejäsenille sekä jäsenyhdistyksille.
10. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio kuluvalle vuodelle. 11. Valitaan yhdistykselle yhdeksi (1) toimikaudeksi puheenjohtaja. 12. Päätetään hallituksen jäsenten määrä yhdeksi (1) toimikaudeksi ja toimitetaan hallituksen jäsenten vaali.
13. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa. 14. Valitaan yhdistyksen edustajat Kymenläänin Kennelpiiri ry:n, Suomen Pystykorvajärjestö ry:n vuosikokouksiin ja Suomen Kennelliitto ry:n kokoukseen ja päätetään näille tehtävistä esityksistä. 15. Käsitellään hallituksen ja jäsenten tekemät esitykset ja kokouskutsussa mainitut asiat. 16. Muut esille tulevat asiat, joista kuitenkaan ei voida tehdä päätöksiä.
17. Kokouksen päättäminen.

12. Kesäkokouksessa käsiteltävät asiat

Kesäkokouksessa käsitellään tulevan syksyn kilpailu- ja koulutustoimintaan liittyvät asiat sekä palkitaan kerhon vuosipalkintojen saajat. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituissa asioissa.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta tai yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta, yhdistyksen purkamisesta ja yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta. Jos yhdistys puretaan, luovutetaan sen varat ja arkistot Suomen Pystykorvajärjestö ry:lle.

14. Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä