Pystykorvajaoston toimintaohje

Kymenläänin kennelpiiri
Pystykorvajaoston toimintaohje
Valinta ja kokoonpano
Kennelpiirin hallitus nimittää vuosittain kokouksessaan jaoston jäsenet saamansa esityksen perusteella ja määrää jaoston puheenjohtajan. Jaosto koostuu puheenjohtajasta ja tarpeellisesta määrästä jäseniä. Jaoston jäsenet koostuvat nimetyistä toimihenkilöistä, eri rotujen edustajista sekä alueellisesti valituista jäsenistä. Jaosto valitsee keskuudestaan sihteerin. Jäsenenä voi olla vain yksi henkilö samasta ruokakunnasta.
Esitykset jaoston jäseniksi pitää toimittaa kennelpiirin hallitukselle kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä.
Tehtävät
Jaosto on yhdysside kennelpiirin hallituksen ja pystykorvaharrastajien välillä ja sen tulee toimia työskentelyssään pitkäjänteisesti.

– Toimintaansa varten jaosto laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja toimittaa sen piirin hallitukselle tammikuun loppuun mennessä. Toimintasuunnitelma sisältää pääsuuntaviivat jaoston alkaneen vuoden toiminnasta.

– Jaosto selvittää palkintotuomareiden ja koetoimitsijoiden koulutustarpeen ja tekee koulutusta koskevat esitykset ja esittää nimitettäväksi kouluttajat piirin hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.

– Jaoston tulee huolehtia piirinmestaruuskilpailujen suunnittelusta ja järjestämisen valvonnasta piirin hallituksen vahvistaman järjestämisohjeen ja jaoston hyväksymän kiertolistan mukaisesti.

– Jaoston tulee seurata myös rajanaapuri kennelpiirien järjestettäväksi tulevien arvokokeiden suunnittelua ja toteuttamisesta.

– Jaoston tulee seurata ja ylläpitää piirin alueella tapahtuvaa oman jaostonsa toimialaan kuuluvaa kenneltyötä ja aktivoida sitä.

– Jaosto tekee omalta osalta esityksiä piirin hallitukselle jaostonsa toimintaan kuuluvan kenneltyön tehostamisesta piirin alueella.

– Jaoston tulee pitää pöytäkirjaa kokouksistaan ja toimittaa sen jäljennös piirin hallitukselle.

– Jaoston tulee tehdä vuosittain toimintakertomus ja jättää se piirin hallitukselle seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

– Jaosto valmistelee kennelpiirin hallitukselle vahvistettavaksi koekauden kestävän avoimen-luokan linnunhaukkukokeen ohjeistuksen sekä esittää nimettäväksi kennelpiirin hallitukselle sen vastaanottavat arvosteluoikeuden omaavat ylituomarit.
Yhteydenpito kennelpiirin hallitukseen

– Jaosto toimii kiinteässä yhteistyössä kennelpiirin hallituksen kanssa. Jaosto kutsuu kokouksiinsa piirin hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin.

– Piirin hallitus voi antaa jaostolle muitakin tehtäviä kuin mitä tässä toimintaohjeessa on mainittu sekä antaa ohjeita tehtävien hoidossa.

Puheenjohtaja
Puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle. Valmistelee esityslistat liitteineen kokouksissa käsiteltävistä asioista yhdessä sihteerin kanssa. Vastaanottaa kentän yhteydenotot jaoston toimintaan liittyvissä asioissa.

Sihteeri
Sihteeri valmistelee esityslistan liitteineen puheenjohtajan kanssa sekä laatii kokouksesta pöytäkirjan. Valmistelee jaoston toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman vahvistettavaksi.

Valitsijamies
Valitsijamiehen tulee olla ylituomari tai palkintotuomari jolla on suoritettu koetoimitsijakoulutus. Valitsijamiehen tehtäviin kuuluu Haukku-Otteluun sekä Lohkon-valintakokeeseen koirien ja tuomarien valinta voimassa olevan ohjeen mukaisesti. Piirinmestaruuskilpailuun (samalla kennelpiirin karsintakoe Lohkon-valintakokeeseen) koirien valinta, voimassa olevan ohjeen mukaisesti. Kennelpiirin Ystävyysottelun koirien ja tuomarien valinta voimassa olevan ohjeen mukaisesti. Valitsijamiehelle nimetään varahenkilö .

Linnunhaukkukokeen piirikouluttaja ja palkintotuomarikouluttaja
Kouluttajien pitää olla ylituomareita. Koulutukset (palkintotuomarikurssi, palkintotuomarien jatko- sekä täydennyskoulutukset sekä koetoimitsijakoulutus) suoritetaan Linnunhaukkukokeiden koulutusmateriaalilla. Koulutuksista laaditaan osallistujaluettelo. Piirikouluttaja ilmoittaa arvosteluoikeudettomista palkintotuomareista kennelpiirin linnunhaukkukokeiden palkintotuomariluettelon ylläpitäjälle sekä palkintotuomarin ollessa ylituomari ilmoitus tehdään Linnunhaukkukokeen koulutusohjeiden mukaisesti Suomen Pystykorvajärjestölle.

Pöytäkirjantarkastaja
Pöytäkirjantarkastajan tulee olla ylituomari tai palkintotuomari jolla on suoritettu koetoimitsijakoulutus.
Pöytäkirjantarkastaja toimii Kennelliiton pöytäkirjantarkastajan toimintaohjeen sekä Linnunhaukkukokeen koepöytäkirjojen täyttöohjeiden mukaisesti. Kokeista ja koetuloksista pidetään kalenterivuosittain seurantaluetteloa.

Piirinmestaruuskilpailut

Piirinmestaruuskilpailut järjestetään kennelpiirin hallituksen vahvistaman järjestämisohjeen sekä jaoston hyväksymän kiertolistan mukaisesti. Piirinmestaruuskilpailujen yhteydessä järjestetään Haukku-Ottelun Etelän-lohkon karsintakoe.
Piirinmestaruuskilpailujen järjestämisestä kiinnostuneet yhdistykset ovat yhteydessä asiasta jaoston puheenjohtajaan (ajankohta ja ylituomari).